ReadyPlanet.com
dot
ผลิตภัณฑ์ของเรา THAIMEX CO.,LTD.
dot
dot
คุณภาพของผลิตภัณฑ์
dot
bulletเอกสารทางวิชาการ
dot
เคมีภัณฑ์
dot
bulletน้ำยาฆ่าเชื้อโรค Ampholyt 51
bulletน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและขจัดกลิ่น Bescon P-A
dot
เครื่องพ่นสารเคมี
dot
bulletเครื่องพ่นหมอกควัน Swingfog
bulletเครื่องพ่นฝอยละออง ULV Fontan
bulletเครื่องพ่นฝอยละอองแบบติดตั้งรถยนต์ Fontan Mobilstar-E
bulletเครื่องพ่นฝอยละอองระบบไฟฟ้า Bio jet
bulletหัวพ่นน้ำยา Bio spray
dot
เครื่องมือวัด
dot
bulletเครื่องวัดความหนาสี DeFelsko, USA
bulletเครื่องวัดความหนาสี Phynix, Germany
bulletเครื่องวัดความเงาสี Zehntner, Switzerland
bulletเครื่องวัดความชื้น Doser, Germany
dot
วิธีการสั่งซื้อ
dot
bulletติดต่อสำนักงาน
bulletติดต่อพนักงานขาย
dot
รับสมัครงาน
dot
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletTego 51 กับการผลิตยา และเครื่องสำอาง
bulletสุขวิทยาอนามัยของอุตสาหกรรมน้ำนม และผลิตภัณฑ์จากนม
bulletฟาร์มโคนม
bulletสุขวิทยาอนามัยสำหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง
bulletอุตสาหกรรมผลิตอาหาร
bulletอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่ม
bulletไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่
bulletอุตสาหกรรมอาหารทะเล
bulletคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทดสอบประสิทธิภาพการใช้ Ampholyt 51
bulletการใช้ Ampholyt 51 ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดปัญหาโรคเต้านมอักเสบ
bulletการใช้Ampholyt 51 ช่วยลดการเหี่ยวและเน่าเปื่อยของผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์
bulletสหกรณ์การเกษตรคุ้มเจริญ
bullet โรคไข้หวัดนก
bullet โรคไข้หวัดใหญ่
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทดสอบประสิทธิภาพการใช้ Ampholyt 51

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทดสอบประสิทธิภาพการใช้ Ampholyt 51 หรือ Tego 51 ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

ที่ทำให้เกิดปัญหาโรคเต้านมอักเสบในโคนม

  -----------------

 

                        คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศาสตราจารย์ น.สพ. สมชาย จันทร์ผ่องแสง ได้ทำการวิจัยเรื่อง “การทดสอบประสิทธิภาพการใช้ Ampholyt 51 ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ที่ทำให้เกิดปัญหาโรคเต้านมอักเสบในโคนม”   ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ผลการทดสอบปรากฏว่า Ampholyt 51 ความเข้มข้น 2 % และ 4 % เปรียบเทียบกับน้ำยาฆ่าเชื้อชนิด A และชนิด B ในการทำลายเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุโรคเต้านมอักเสบในโคนม  พบว่าเมื่อใช้เวลาในการจุ่มหัวนมในถ้วยน้ำยาเป็นเวลา 15 วินาที ประสิทธิภาพในการลดปริมาณแบคทีเรียของน้ำยาทั้งสามชนิดนี้ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม หากใช้ Ampholyt 51 จุ่มหัวนม เป็นเวลา 30 วินาที ทั้งความเข้มข้น 2 % และ 4 % จะมีความสามารถในการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคเต้านมอักเสบในแม่วัวได้มากที่สุดเกือบ 100 %  ซึ่งแตกต่างจากน้ำยาชนิด A  และชนิด B  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

                        ในรายงานยังสรุปด้วยว่า โดยที่การจัดการที่เต้านมของฟาร์มแต่ละแห่งจะใช้เวลาไม่เท่ากัน ในฟาร์มที่มีการจัดการที่ดี เวลาที่น้ำยาจะได้สัมผัสหัวนมในช่วงการจุ่มหัวนมก่อนรีดจะอยู่ในช่วงประมาณ 15-30 วินาที แต่ในฟาร์มโคนมทั่วไป น้ำยาจุ่มหัวนมจะมีโอกาสสัมผัสหัวนมมากกว่า 30 วินาที ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การใช้น้ำยา Ampholyt 51 หรือ Tego 51 ที่ระดับความเข้มข้น 2% หรือ 4% จะสามารถควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคเต้านมอักเสบได้ในฟาร์มโคนมทั่วไป
                        (คลิ๊กดูรายงานผลการวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ที่นี่)

                        เมื่อเปรียบเทียบราคาการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ  Ampholyt 51 ทั้ง 2 % และ 4% ในการจุ่มเต้านมวัวกับน้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้ในฟาร์มโคนมทั่วไป คือน้ำยาฆ่าเชื้อ  Masodine และน้ำยาฆ่าเชื้อ Lauricare  แล้วพบว่า น้ำยาฆ่าเชื้อ  Ampholyt 51 ทั้ง 2 %   และ 4%  มีราคาถูกกว่า ดังรายละเอียดในตารางเปรียบเทียบข้างล่างนี้

 

Ampholyt 51  2%

(บาท)   

Ampholyt 51  4%

(บาท)   

Masodine

(บาท)   

Lauricare

(บาท)   

น้ำ 930 cc    =   9.30     

น้ำ 910 cc     =  9.10  

 

 

Tego 20 cc  =   3.80    

Tego 40 cc   =  7.60     

100.00  

175.00

Glycerine 50 cc = 1.50    

Glycerine 50 cc = 1.50   

 

 

รวม 1 ลิตร  =   14.60   

รวม 1 ลิตร   =  18.20

รวม 1 ลิตร  =  100

รวม 1 ลิตร = 175

 

                        ผลการทดสอบดังกล่าว ทำให้สหกรณ์การเกษตรคุ้มเจริญ ซึ่งเป็นสหกรณ์ฟาร์มโคนมที่ใหญ่ที่สุด 1 ใน 5 ของประเทศไทย ได้นำ  Ampholyt 51 หรือ Tego 51 จุ่มเต้านมวัวก่อนและหลังรีดนมแล้ว  (คลิ๊กดูรายละเอียดการใช้ Ampholyt 51 หรือ Tego 51 เช็ดเต้านมวัวก่อนและหลังรีดนมของสหกรณ์การเกษตรคุ้มเจริญ ได้ที่นี่)