ReadyPlanet.com
dot
ผลิตภัณฑ์ของเรา THAIMEX CO.,LTD.
dot
dot
คุณภาพของผลิตภัณฑ์
dot
bulletเอกสารทางวิชาการ
dot
เคมีภัณฑ์
dot
bulletน้ำยาฆ่าเชื้อโรค Ampholyt 51
bulletน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและขจัดกลิ่น Bescon P-A
dot
เครื่องพ่นสารเคมี
dot
bulletเครื่องพ่นหมอกควัน Swingfog
bulletเครื่องพ่นฝอยละออง ULV Fontan
bulletเครื่องพ่นฝอยละอองแบบติดตั้งรถยนต์ Fontan Mobilstar-E
bulletเครื่องพ่นฝอยละอองระบบไฟฟ้า Bio jet
bulletหัวพ่นน้ำยา Bio spray
dot
เครื่องมือวัด
dot
bulletเครื่องวัดความหนาสี DeFelsko, USA
bulletเครื่องวัดความหนาสี Phynix, Germany
bulletเครื่องวัดความเงาสี Zehntner, Switzerland
bulletเครื่องวัดความชื้น Doser, Germany
dot
วิธีการสั่งซื้อ
dot
bulletติดต่อสำนักงาน
bulletติดต่อพนักงานขาย
dot
รับสมัครงาน
dot
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletTego 51 กับการผลิตยา และเครื่องสำอาง
bulletสุขวิทยาอนามัยของอุตสาหกรรมน้ำนม และผลิตภัณฑ์จากนม
bulletฟาร์มโคนม
bulletสุขวิทยาอนามัยสำหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง
bulletอุตสาหกรรมผลิตอาหาร
bulletอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่ม
bulletไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่
bulletอุตสาหกรรมอาหารทะเล
bulletคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทดสอบประสิทธิภาพการใช้ Ampholyt 51
bulletการใช้ Ampholyt 51 ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดปัญหาโรคเต้านมอักเสบ
bulletการใช้Ampholyt 51 ช่วยลดการเหี่ยวและเน่าเปื่อยของผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์
bulletสหกรณ์การเกษตรคุ้มเจริญ
bullet โรคไข้หวัดนก
bullet โรคไข้หวัดใหญ่
Tego 51 กับการผลิตยา และเครื่องสำอาง

                                                                                  คุณพูลศักดิ์   พุ่มวิเศษ  MPH 

 

         ผลิตภัณฑ์ยา และเครื่องสำอางที่มีคุณภาพขึ้นอยู่กับสุขลักษณะที่ดีของโรงงาน  ความสะอาด       และปราศจากเชื้อโรคในกระบวนการผลิต   สุขวิทยาส่วนบุคคลของ     ผู้ปฏิบัติงาน   เนื่องจากส่วนผสมของยาและเครื่องสำอางเป็นอาหารที่ดีของเชื้อ       จุลินทรีย์  ดังนั้นการควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอางเป็น  สิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง  เพื่อไม่ให้มีโทษหรืออันตรายต่อผู้ใช้  สมาคมสุขวิทยาอนามัย  และจุลชีววิทยาประเทศเยอรมันเสนอแนะให้ใช้สาร  TEGO  51  ( Alkly  amino  acetic  acid  )  ความเข้มข้น  0.5 – 1  %  ในกระบวนการผลิตยา  และเครื่องสำอาง  สามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เพราะ  TEGO  51   มีคุณสมบัติพิเศษคือ

1.  มีผลออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวก  และแกรมลบ  รวมทั้งเชื้อรา  และยีสต์

2.  ไม่เป็นพิษหรืออันตรายในสถานที่ทำงาน  และไม่เป็นพิษต่อคน  สัตว์  และสิ่งแวดล้อม

3.  ไม่มีส่วนผสมของคลอรีนหรือด่าง

4.  ไม่กัดกร่อนเครื่องมือเครื่องใช้

5.  ไม่มีกลิ่นแต่ช่วยดับกลิ่น

6.  ช่วยลดแรงตึงผิว  ทำให้น้ำยาสามารถแทรกซึมเข้าไปล้าง  และฆ่าเชื้อโรคในจุดอับได้ดี

7.  ประหยัด

การทำความสะอาด     และฆ่าเชื้อโรคในกระบวนการผลิตยาและเครื่องสำอาง

ที่มีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย

1.  การทำความสะอาด  และฆ่าเชื้อในห้องผลิตประกอบด้วย  พื้น  ฝาพนัง  ใช้  TEGO  51  ความเข้มข้น  1 %  เป็นเวลา  30  นาที  สัปดาห์ละสองครั้ง

2.  การชำระล้าง  และฆ่าเชื้อเครื่องมือเครื่องใช้ให้บ่อยครั้งในระหว่างการผลิต  และการบรรจุ  เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องฆ่าเชื้อได้แก่  เครื่องผสม  หรือภาชนะที่ใช้ในการผสม  เครื่องเติม  หรือบรรจุ  ปั๊ม       ท่อส่งลำเลียง  และสายยาง  เครื่องบดถู  กรวย  และเครื่องใช้อื่น   ใช้สารละลาย  TEGO  51  ความเข้มข้น  2 %  เวลา  30  นาที  อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง  หรือหลังจากการเปลี่ยนชนิดของผลิตภัณฑ์แต่ละครั้ง

3.  สุขวิทยาส่วนบุคคล  หรือความสะอาดของผู้ปฏิบัติงานต้องมีการฆ่าเชื้อโรคที่มือ  ผ้ายางกันเปื้อน  และรองเท้าบูท  ใช้สารละลาย  TEGO  51  ความเข้มข้น  0.5 – 1 %  เวลา  1-2  นาที  ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน  หลังปฏิบัติงาน  และหลังจากการใช้ห้องส้วม